Yleiset hankintaehdot

Yleiset hankintaehdot

 

1 Johdanto

Näitä yleisiä hankintaehtoja noudatetaan Pimatic Oy:n – jäljempänä Ostaja – hankinnoissa ellei niitä kumota tai muuteta osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella. Myyjän – jäljempänä Myyjä – yleiset toimitusehdot ovat, kokonaan tai osittain, voimassa ainoastaan siinä laajuudessa kuin Ostaja on ne selvästi tilauksessaan vahvistanut. Sopimuksella tarkoitetaan näissä hankintaehdoissa sitä sopimusta, joista nämä ehdot muodostavat kiinteän osan. Myyjä on velvollinen noudattamaan Ostajan Liiketoimintaetiikan periaatteita.

 

2 Hinta

Ostajan on sopimushinnan lisäksi maksettava lainmukainen arvonlisävero. Hinta on kiinteä ilman indeksisidontaa, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

 

3 Toimituksen laajuus

Ostajan maksuvelvollisuus käsittää ainoastaan sen tavaralajin ja tavaramäärän, joka on Ostajan tilauksessa määritelty. Korvausvaatimukset lisä- tai muutostöistä hyväksytään ainoastaan, jos Ostaja on kirjallisesti ilmoittanut, että sellainen työ voidaan tehdä erillistä korvausta vastaan. Lisä- ja muutostyöt eivät oikeuta Myyjää pidentämään toimitusaikaa, ellei tästä ole etukäteen kirjallisesti sovittu.

 

4 Vastuu suunnitelmista sekä tekijänoikeus

Suunnitelmat ja tiedot hankkinut osapuoli vastaa niiden oikeellisuudesta. Vastapuolen hyväksyntä ei vapauta osapuolta mainitusta vastuusta. Myyjä vastaa kuitenkin hyväksymästään Ostajan muutosehdotuksesta Myyjän suunnitelmaan, ellei Myyjä ole ennen valmistuksen aloittamista tehnyt hyväksynnässään ko. vastuun poissulkevaa kirjallista varausta.

Kaikki osapuolen luovuttamat piirustukset, mallit ja muut tekniset asiakirjat ovat tämän omaisuutta, eikä toinen osapuoli saa käyttää tai kopioida niitä tai antaa niitä kolmannen osapuolen tiedoksi muutoin kuin siinä määrin, mikä on välttämätöntä tarjouksen ja toimituksen toteuttamiseksi sopimuksen mukaan.

Ostajan toimittamat ja kokonaisuudessaan maksamat työkalut, mallit, muotit ja piirustukset ovat Ostajan omaisuutta ja Ostajan pois noudettavissa tämän sopimuksen päätyttyä. Myyjä sitoutuu varastoimaan edellä mainitun omaisuuden turvassa ja hyvässä kunnossa hävittämättä sitä ilman Ostajan kirjallista lupaa.

 

5 Tilauksen peruuttaminen

Ostajalla on oikeus peruuttaa toimittamatta olevaa tavaraa koskeva tilauksensa, kun Ostaja on purkanut sopimuksen asiakkaansa kanssa kyseisen sopimuksen määräysten mukaisesti tai kun Ostajan asiakas on maksukyvytön.

Yllä mainitun peruutuksen yhteydessä Ostaja korvaa Myyjälle ne välittömät kustannukset, jotka Myyjälle on koitunut tilatusta tavarasta, ellei Myyjä saa niitä korvattua myymällä tavara toiselle ostajalle tai muulla tavoin.

 

6 Toimitusaika

Sovittua toimitusaikaa on tarkasti noudatettava. Osatoimitukseen tai liian aikaiseen toimitukseen vaaditaan ostajan kirjallinen hyväksyminen.

Jos Myyjällä on syytä epäillä, että toimitus myöhästyy, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä Ostajalle mahdollisimman nopealla tavalla, minkä jälkeen Myyjän on myös kirjallisesti vahvistettava ilmoitus (mieluiten sähköpostilla) ja kerrottava myöhästymisen syy. Samalla on ilmoitettava myöhästymisen arvioitu kesto.

Elleivät osapuolet ole sopineet ankarammista seuraamuksista, Ostajalla on suorituksen viivästyessä oikeus vaatia viivästyssakkona 2 % tilaussummasta jokaiselta alkavalta viikolta, kuitenkin enintään 15 % mainitusta summasta. Toimituksen myöhästyessä yli neljä viikkoa Ostajalla on oikeus purkaa hankinta kokonaan tai osittain.

Sovitun toimitusajan lasketaan alkavan sopimuksen solmimispäivästä. Toimitusaikaa katsotaan noudatetun, jos Myyjä sovittuna aikana toimittaa tavaran sovittuun paikkaan. Jos tilauksessa on ilmoitettu toimitettavan ”tilauksesta”, katsotaan toimitusaikaa noudatetun, jos Myyjä on sovitun ajan sisällä ilmoittanut Ostajalle sopimuksenmukaisen tavaran olevan toimitusvalmiina.

 

7 Toimitusehdot

Toimitusehdot (EXW, FCA, FOB, CFR, CPT, CIP, DAP, DAT, DDP jne.) tulkitaan Incoterms 2020:n mukaan.

 

8 Pakkaus ja merkintä

Tavara on pakattava siten, että pakkaus suojaa tavaraa vaurioitumiselta ja arvonalenemiselta kuljetuksen aikana Ostajan varastoon saakka. Lisäksi pakkauksen on suojattava tavaraa kohtuullisen varastointiajan, kun tavara varastoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi pakkauksen on oltava sellainen, että normaali kuljetusvakuutus korvaa Ostajalle tavaran vauriot.

Tavara merkitään Ostajan ohjeiden mukaan, mikä ei kuitenkaan poista Myyjän vastuuta siitä, että tavara merkitään tarpeen vaatiessa myös sisällön ominaisuuksien mukaan kuten särkyvyys, säänkestävyys jne. Nimikkeiden pitää olla selvästi identifioitavissa ja pakkauksen päältä tulee käydä ilmi, mitä kussakin pakkauksessa on. Jokaisen pakkauksen päälle yksilöidään Ostajan tuotekoodit ja ostotilausnumero. Lähetteellä mainitaan Ostajan ostotilausnumero, Ostajan nimikekoodi, kappalemäärä sekä osatoimitus/lopputoimitus.

 

9 Kuljetus ja vastaanotto

Myyjän on hyvissä ajoin ennen toimitusta annettava Ostajalle tarpeelliset tiedot tavaran kuljetuksesta ja vastaanottamisesta. Jos toimitus sisältää vaarallisia aineita, siten kuin on määritelty laissa vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994), Myyjän on ilmoitettava tästä erikseen vastaanottajalle.

 

10 Laatu

Myyjä vastaa siitä, että sen toimittamat tavarat ja palvelut

– täyttävät kaikki osapuolten välisen sopimuksen vaatimukset;

– ovat ilmoitettuun käyttötarkoitukseen sopivat; ja

– täyttävät kaikki lainsäädännön vaatimukset sekä kyseisiä tavaroita koskevat standardit, tyyppihyväksynnät ja turvallisuusohjeet.

Myyjä vastaa myös siitä, että sen toimittamien tavaroiden valmistusprosessi sekä siinä käytetyt raaka-aineet vastaavat annettuja määritelmiä, tuoteselostuksia, piirustuksia ja näytteitä. Työskennellessään Ostajan tiloissa Myyjä on velvollinen noudattamaan Ostajan turvallisuusmääräyksiä.

 

11 Takuu

Myyjä antaa myymilleen tavaroille takuun kahdenkymmenen neljän (24) kuukauden ajaksi niiden käyttöönottopäivästä lukien, ei kuitenkaan yli kolmenkymmenen kuuden (36) kuukauden ajaksi toimituspäivästä lukien.

 

12 Tuotevastuu

Myyjä vastaa suhteessa Ostajaan kaikista Ostajalle tuotevastuuseen liittyvien säädösten nojalla syntyvistä korvausvelvoitteista siltä osin kuin kyseiset velvoitteet perustuvat Myyjän toimittamien tavaroiden ominaisuuksiin.

Myyjä vastaa Ostajalle Myyjän erehdyksen, laiminlyönnin, sopimusrikkomuksen tai kolmannen osapuolen Ostajaa kohtaan esittämän vaatimuksen (Tavaraan tai sen käyttöön liittyen) perusteella aiheutuneesta vahingosta. Kumpikaan Osapuoli ei vastaa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti, törkeästä huolimattomuudesta tai salassapitoehtoa rikkoen.

 

13 Vastuu virheestä

Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut, kun se luovutettiin sopimuksen mukaisesti Ostajalle, vaikka virhe ilmenisi myöhemmin.

Jos Ostaja vaatii Myyjää korjaamaan tavarassa olevan virheen, Myyjän on annettava vastine 48 tunnin kuluessa siitä, kun Ostaja on lähettänyt reklamaation Myyjälle. Myyjä maksaa kaikki korjauksesta aiheutuvat välittömät kustannukset. Jos virhe on ilmennyt takuuaikana, pidennetään takuuaikaa vastaavasti sillä ajalla, jonka aikana tavaraa ei virheellisyyden vuoksi ole pystytty käyttämään siihen tarkoitukseen, johon se oli hankittu. Korjatun tai uusitun osan takuuaika on aina sama kuin alkuperäisen osan takuuaika.

Ostaja voi korjata virheet myyjän kustannuksella ja ilman, että sillä on vaikutusta Myyjän takuuvastuuseen, jos:

  • a) virhe on vähämerkityksinen;
  • b) myyjä ei korjaa reklamoitua virhettä ajoissa; tai
  • c) tapaus on erityisen kiireellinen.

Ostajan on ilmoitettava Myyjälle etukäteen kirjallisesti (mieluiten sähköpostilla) aikomuksestaan korjata virhe tämän kohdan mukaisesti. Myyjän vastatessa tavaran virheestä, hän on velvollinen korvaamaan myös virheestä aiheutuvat vahingot. Myyjä korvaa Ostajalle materiaalin arvon, mikäli tavaran valmistukseen on käytetty Ostajan omistamaa materiaalia.

 

14 Tilaajavastuu

Myyjä vastaa siitä, että se antaa Ostajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa (1233/2006) mainitut selvitykset Ostajalle ilman eri pyyntöä. Myyjä vastaa ja vakuuttaa, että se on huolehtinut mainitussa laissa tarkoitetuista velvollisuuksistaan. Mikäli Myyjä ei anna mainittuja selvityksiä tai ei ole huolehtinut laissa tarkoitetuista velvollisuuksistaan, on Ostajalla oikeus purkaa sopimus välittömästi. Myyjä vastaa selvitysten antamatta jättämisen ja velvollisuuksiensa laiminlyönnin johdosta Ostajalle mahdollisesti määrättävän laiminlyöntimaksun korvaamisesta Ostajalle.

 

15 Maksu

Sovittu maksuaika alkaa siitä päivästä, jona Ostaja on vastaanottanut sopimuksenmukaisen toimituksen ja virheettömän laskun. Maksuehto on 90 pv netto, ellei muuta ole yhteisesti sovittu. Ellei maksua suoriteta ajoissa, viivästyskorko lasketaan kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan. Jos Ostajalla on kauppaan perustuvia perusteltuja vaatimuksia Myyjää kohtaan, Ostaja saa pidättää maksusta vaatimusta vastaavan summan.

 

16 Alihankkijat

Jos Myyjä aikoo käyttää alihankkijoita, tästä on kirjallisesti ilmoitettava Ostajalle. Komponentteja, jotka myyjä hankkii alihankkijalta, koskevat samat ehdot kuin tilausta yleensä. Jos käytettävät alihankkijat erityisesti määritellään tilauksessa, tämä on Myyjää sitova.

 

17 Vakuutus

Myyjällä on oltava tavanomainen, riittävä vastuuvakuutus, joka kattaa tavaran virheestä johtuvat vahingot. Myyjän on Ostajan pyynnöstä toimitettava Ostajalle todiste sovitun vakuutuksen olemassaolosta.

 

18 Kaupallinen dokumentointi

Ostajan ostotilausnumero on mainittava kaikessa kirjeenvaihdossa ja se merkitään myös laskuun sekä rahtikirjaan/lähetteeseen, joka on aina liitettävä toimitukseen. Jos tavara toimitetaan ilman rahtikirjaa, Ostajalle voi aiheutua lisäkustannuksia, jotka Myyjän on korvattava.

Muilta osin kaupallisen dokumentoinnin laajuus selviää tilauksesta.

 

19 Kauppapakotteet

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan kaikkia Osapuoliin sovellettavia lakeja ja määräyksiä liittyen kaikkiin toimiin, jotka on suoritettu joko kaupan kieltämisen tai muutoin rajoittamisen jonkun henkilön, yhteisön tai lainkäyttöalueen kanssa taikka lisenssivaatimusten asettamisen vuoksi, mukaan lukien taloudelliset pakotteet, kauppasaarrot ja vientirajoitukset. Osapuolet sitoutuvat olemaan ryhtymättä toimiin tai jättää toimia tekemättä, jotka voisivat aiheuttaa sen, että joku Osapuoli rikkoo tai muuten joutuu alttiiksi millekään rajoitukselle tai rangaistukselle tai kärsii mitä tahansa haitallisia seurauksia, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti laitteiden tai laitteita tai teknologiaa sisältävien tuotteiden, tietojen tai asiakirjojen asettamisesta saataville taloudellisen pakotteen kohteena olevalle henkilölle.

 

20 Ylivoimainen este (force majeure)

Osapuolella on oikeus saada kohtuullinen pidennys toimitusaikaan, jos toimituksen estää sota, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus tai energian jakelun keskeytyminen taikka muu yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.

 

21 Ympäristöasiat

Myyjä sitoutuu valitsemaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja rakenteissa, materiaalinvalinnoissa, valmistusmenetelmissä ja pakkausmateriaaleissa. Kaikkien toimittajien tulee noudattaa REACH- ja RoHS-lainsäädännön ohjeita ja määräyksiä.

 

22 Konfliktimineraalit

Myyjä sitoutuu noudattamaan asianmukaista huolellisuutta nk. konfliktimineraalien hankinnoissa siten, että hankintaketjun vastuullisuus on varmistettu.

 

23 Sovellettava laki

Sopimukseen ja näihin yleisiin hankintaehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Lisäksi Myyjä sitoutuu noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, mukaan lukien mm. vientivalvontalainsäädäntöä sekä ilmoittamaan Ostajalle mahdollisista jälleenmyynti- ja jälleenvientirajoituksista, jotka vaikuttavat tuotteisiin tai palveluihin (esimerkiksi yhdysvaltalainen sisältö, kaksikäyttötuotteet tai sotilaallinen sisältö). Jos uusi laki tai asetus tekee Ostajan sopimusvelvoitteiden täyttämisen mahdottomaksi tai laittomaksi, Ostajalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa tilaus ja päättää asiakassuhde ilman mitään vastuuta ja korvausvelvollisuutta Myyjälle.

 

24 Riitaisuudet

Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkomaan neuvottelemalla. Mikäli yksimielisyyteen ei päästä, ristiriitaisuudet ratkaistaan (mikäli ko. sopimuksessa ei ole toisin sovittu) lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely tapahtuu Ostajan kotipaikalla Ostajan kotipaikan virallisella kielellä.

 

25 Voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi 01.04.2022 lähtien.